Avís Legal

ALFIL LOGISTICS, S.A. (en endavant, ALFIL LOGISTICS), amb CIF A-82528589, domiciliat a El Prat de Llobregat (Barcelona), carrer cal Lluquer, 38-48 Pol. Ind. ZAL II e , Inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, Tomo 44.639, Llibre 0, Foli 31, Inscripció 38, Full B-462019. C.I.F. A82528589 , informa a tots els Usuaris de la página web http://www.alfillogistics.com , de la que és titular, de las Condicions d’Accés y Ús de la mateixa.

 

La utilització de totes les pàgines web de les quals ALFIL LOGISTICS en sigui titular implica l’acceptació plena per part de l’Usuari de totes les Condicions Generals d’Accés i Ús vigents en el moment d’accés de l’usuari. ALFIL LOGISTICS es reserva el dret a modificar en qualsevol moment aquestes Condicions Generals.

Tots els continguts de les pàgines web de ALFIL LOGISTICS (textos, àudio, vídeo, programari , software, disseny i signes d’identificació, entre d’altres) estan sotmesos a la normativa en matèria de Propietat Intel·lectual i/o Industrial. Els drets sobre els continguts pertanyen a ALFIL LOGISTICS o, si s’escau, a tercers. L’accés a les Pàgines web de DAMM no implica cap tipus de cessió, transmissió o renúncia als drets de Propietat Intel·lectual i/o Industrial.

L’Usuari no podrà, en cap cas, modificar o suprimir les dades d’identificació existents del drets de ALFIL LOGISTICS o de tercers sobre els continguts. L’usuari únicament podrà accedir als continguts mitjançant els mitjans o procediments que s’hagin posat a disposició a aquest efecte a les Pàgines web de ALFIL LOGISTICS o que s’emprin habitualment a Internet amb aquest fi, sempre que aquests no impliquin cap violació dels drets de Propietat Intel·lectual ni suposin cap tipus de dany per a les Pàgines web de ALFIL LOGISTICS i/o la informació i serveis que s’hi ofereixen.

L’Usuari es compromet a utilitzar les informacions i serveis de la pàgina web de ALFIL LOGISTICS conformement a la llei, a aquestes Condicions Generals, la moral, els bons costums i l’ordre públic. En particular, l’usuari es compromet a fer un ús correcte i lícit dels serveis i continguts, i a no realitzar les següents activitats: a) dur a terme actes que siguin contraris als drets de Propietat Intel·lectual i/o Propietat Industrial dels seus titulars legítims; b) difondre continguts o propaganda de naturalesa racista, xenòfoba, pornogràfica o il·legal, que vulnerin els drets humans o facin apologia del terrorisme; c) provocar danys als sistemes informàtics de ALFIL LOGISTICS, dels seus proveïdors o de tercers i/o introduir o difondre virus informàtics o un altre tipus de sistemes físics i lògics que puguin provocar danys als sistemes informàtics, com ara l’enviament de missatges electrònics no sol·licitats de forma continuada; i d) transmetre publicitat o enviar missatges electrònics no sol·licitats o no autoritzats.

ALFIL LOGISTICS no es responsabilitza per qualsevol dany o prejudici al programari —software— o maquinari —hardware— de l’usuari que es derivi de l’accés a les Pàgines web de ALFIL LOGISTICS o de l’ús d’informació o aplicacions que s’hi continguin.

ALFIL LOGISTICS no garanteix pas la idoneïtat , fiabilitat, disponibilitat, oportunitat o exactitud de la informació o els serveis inclosos a les seves Pàgines web, i podrà actualitzar-los, modificar-los o suprimir-los sense avís previ tot respectant, en qualsevol cas, les previsions legals d’informació.

 

ALFIL LOGISTICS no garanteix que els continguts de les seves Pàgines siguin aptes o estiguin disponibles fora d’Espanya. En el cas que els continguts de les Pàgines de ALFIL LOGISTICS es considerin totalment o parcialment il·legals a països fora d’Espanya, se’n prohibirà l’accés i la utilització pels usuaris i, en el supòsit que els usuaris hi accedeixin, ho faran sota la seva exclusiva responsabilitat, i estaran obligats a complir les lleis nacionals d’aplicació.

ALFIL LOGISTICS no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts inclosos per tercers als enllaços a què es faci referència en aquesta pàgina. L’establiment d’un enllaç no suposa en cap cas l’existència de relacions entre ALFIL LOGISTICS i el propietari de la pàgina Web de l’enllaç, ni l’acceptació o aprovació dels continguts o serveis que s’hi ofereixen.

ALFIL LOGISTICS es reserva, sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment, el dret a suspendre l’accés a les Pàgines web, així com a efectuar les modificacions que cregui oportunes de les Pàgines, els serveis o les informacions que s’hi ofereixin. Això també serà aplicable a la presentació o localització d’aquestes pàgines, així com a les Condicions Generals d’Accés i Ús. Tota la informació rebuda a les Pàgines web de ALFIL LOGISTICS es considerarà cedida a ALFIL LOGISTICS a títol gratuït.

Perquè tinguin validesa, caldrà adreçar-les ALFIL LOGISTICS, al carrer Cal Lluquer, 38-48, El Prat de Llobregat 08820. El correu electrònic serà considerat com a mitjà vàlid als efectes de presentació de les reclamacions: alfil@alfillogistics.com. Totes les qüestions relatives a les Pàgines web de ALFIL LOGISTICS es regiran per la legislació espanyola i estaran sotmeses a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.