Política de Gestió Integrada

POLÍTICA DE GESTIÓ INTEGRADA D’ALFIL LOGISTICS.

La Direcció d’ALFIL LOGISTICS dona suport incondicional als sistemes de gestió de la qualitat, la seguretat alimentària, el medi ambient, l’eficiència energètica i la seguretat i salut en el treball, en tots els nostres centres, com a principis bàsics de la nostra gestió empresarial, i ens comprometem a:

 • Elaborar i facilitar als nostres clients serveis segurs i de qualitat.
 • Planificar, implantar, revisar i millorar contínuament tots els nostres processos per garantir l’eficàcia i eficiència de l’acompliment dels mateixos.
 • Fomentar la innovació i desenvolupament de nous serveis, processos, sistemes de comercialització i mètodes d’organització que ens permetin optimitzar els recursos (humans, econòmics i materials) i incrementar la competitivitat.
 • Continuar complint i, fins on sigui possible, anar més enllà de les exigències de la legislació i normatives aplicables a totes les nostres activitats, així com altres requisits subscrits.
 • Promoure la participació activa de tota l’organització en l’assoliment d’aquests principis mitjançant la comunicació, la sensibilització, el treball en equip i la formació continuada en els diferents àmbits, tant al nostre personal com al personal dels nostres proveïdors i contractistes.
 • Potenciar la prevenció abans que la correcció en totes les actuacions i treballar per assolir els objectius de gestió que es deriven d’aquesta política i avaluar l’acompliment continuat dels nostres processos amb un enfocament orientat a implantar accions per afrontar els riscos i oportunitats detectats.
 • Comunicar aquesta política de gestió integrada a totes les nostres parts interessades.

QUALITAT

 • Conèixer les necessitats i expectatives dels nostres clients per garantir la prestació de serveis que permetin obtenir la seva màxima satisfacció.
 • Considerar l’atenció al client i l’assessorament tècnic com un aspecte prioritari en totes les nostres activitats.
 • Fomentar relacions duradores i estables amb els proveïdors i contractistes externs per garantir el seu compromís i implicació en la nostra organització.
 • Garantir i promoure la lliure competència i la transparència en els nostres serveis.

 • LA SATISFACCIÓ DE LA FEINA BEN FETA

MEDI AMBIENT I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

 • Impulsar la sostenibilitat, la proximitat i la transparència ambiental, social i econòmica en totes les nostres activitats.
 • Minimitzar l’impacte ambiental mitjançant el compromís de la protecció del medi ambient, la conservació dels recursos naturals i la prevenció de la contaminació, contemplada des de tot el cicle de vida dels nostres serveis.
 • Impulsar les actuacions encaminades a Reduir, Reutilitzar i Reciclar.
 • Garantir la millora contínua en l’acompliment energètic aportant els recursos necessaris per optimitzar l’ús i consum d’energia.
 • Donar suport al disseny i l’adquisició de serveis energèticament eficients.

 • RESPECTANT EL NOSTRE ENTORN

SEGURETAT I SALUT LABORAL

 • Integrar la prevenció dels riscos laborals en el si de l’empresa mitjançant una prevenció integral, integrada i participada, tant a nivell de danys com de deteriorament de la salut.
 • Avaluar els riscos i les condicions de treball per millorar la qualitat de vida laboral del nostre personal.
 • Fomentar les pràctiques saludables en la nostra organització.
 • Proporcionar la màxima protecció al personal en cada lloc de treball i en les activitats relacionades amb la seguretat viària.

 • PROTEGINT AL NOSTRE PERSONAL

SEGURETAT ALIMENTÀRIA

 • Identificar, avaluar i controlar els perills relacionats amb la innocuïtat dels aliments i la seguretat alimentària en tota la cadena de subministrament.
 • Garantir la qualitat del nostre servei respectant els prerequisits dels nostres Plans de Seguretat Alimentària.
 • Assegurar el disseny higiènic i correcte manteniment de les instal•lacions i les correctes pràctiques de manipulació.
 • Fomentar les activitats per prevenir el frau i la contaminació intencionada dels aliments, així com garantir un nivell adequat de defensa alimentària.

 • CUIDANT ELS NOSTRES CONSUMIDORS